แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - kkthai20009

หน้า: [1] 2 3 ... 22
1
Trainning  อบรม คน & องค์กร สู่ยุค Digital พัฒนาบุคคลทรัพยากรมนุษย์ เจรจาต่อรอง โดยทีมวิทยากร มีประสบการณ์ ของบริษัท TESSTraining อบรมทรัพยากรมนุษย์ , หลักสูตรการตลาด, จัดซื้อ-การขาย-ต่อรอง, บริษัทรับจัดสัมมนา , โดยวิทยากรชั้นนำ,

บทบาทเชิงกลยุทธ์ของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ต่อความสำเร็จขององค์กรในอนาคต (Strategic HR Professional Roles for the Real Business)(อบรมวันที่ 15 ก.พ 61)
ราคา 3900 บาท
            หลักสูตร บทบาทเชิงกลยุทธ์ของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ต่อความ                            สำเร็จขององค์กรในอนาคต
                  (Strategic HR Professional Roles for the Real Business)
วิทยากรดร.ชญารัศมิ์  ทรัพยรัตน์   
                    ปัจจุบัน  ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ในสายงานบริหาร/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือที่เกี่ยวข้อง , อาจารย์ (Lecturer) ประจำหรืออาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย  วิทยากรบรรยาย สาขาหลักที่สอนได้แก่การบริหาร/การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการคนเก่ง  การพัฒนาองค์การ การบริหารสายอาชีพ การบริหารขีดสมรรถนะการจัดการความรู้ การพัฒนาองค์การ หรือที่เกี่ยวข้อง  และที่ปรึกษา (Coaching)
 
ทักษะและความสามารถในองค์ความรู้ด้านการบริหารทุนมนุษย์หรือการทรัพยากรมนุษย์(Human Resources Competencies)ในยุคใหม่
-การบริหารจัดการคนเก่ง  (Talent Management)
- การกำหนดและการพัฒนานโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์  แผนปฏิบัติ และการ นำไปปฏิบัติ (Strategic HR Policies and Plan Development and Implementation)
 
หลักการและเหตุผล
                ถึงเวลาที่นักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ (HR Professionals) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายและกลยุทธ์ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับบทบาทของตนให้สามารถตอบโจทย์กับความเปลี่ยนแปลง และสร้างขีดความสามารถและคุณค่าให้องค์กรเพื่อเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันและเจริญก้าวหน้าต่อไปได้อย่างแข็งแรงและยั่งยืนได้อย่างแท้จริง
เนื้อหา

 • แนวคิดของบทบาท


นักบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ที่มีผลต่อความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ

 • บทบาทและสมรรถนะ


หลักที่จำเป็นต้องมีของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนความสำเร็จของธุรกิจ

 • กิจกรรมปฏิบัติที่
หลักสูตร การบริหารผู้มีศักยภาพสูงและผู้สืบทอดตำแหน่ง (Talent & Successor Management)!!อบรมวันที่ 16 ก.พ 61
ราคา 3900 บาท
 
 
หลักสูตร การบริหารผู้มีศักยภาพสูงและผู้สืบทอดตำแหน่ง
                      (Talent & Successor Management)

วิทยากร ดร. สันติชัย อินทรอ่อน
หลักการและเหตุผล
คนเก่งเป็นบุคคลที่เป็นที่ต้องการของธุรกิจ เพราะผู้บริหารส่วนใหญ่เชื่อในกฎพาเรโต้ว่า คนเก่ง 20% จะสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทได้สูงถึง 80% ขณะที่คนกลุ่มใหญ่ 80% จะสร้างคุณค่าในผลตอบแทนให้กับบริษัทเพียง 20% เท่านั้น อย่างไรก็ตามใช่ว่าคนเก่งทุกคนจะเหมาะสมกับบริษัท เพราะธุรกิจแต่ละแห่งมีเงื่อนไขของตนเองที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมองค์กร รูปแบบการบริหารจัดการ ส่วนผสมของพนักงาน หรือแม้กระทั่งสัดส่วนของคนเก่งที่พอเหมาะ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าอบรมจะมีเทคนิคและวิธีการบริหารผู้มีศักยภาพสูง และผู้สืบทอดตำแหน่ง ที่ชัดเจน มีมุมมองที่หลากหลาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้และสร้างคุณประโยชน์ให้กับองค์กรได้มากยิ่งขึ้น
สถานที่จัดอบรม เดอะ คอนเนคชั่น ลาดพร้าว
วันที่ 16 ก.พ 61
เวลา 9.00 - 16.00 น.
 
เทคนิคการจัดเก็บเอกสาร และบริหารข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E-filing!!อบรมวันที่ 22 ก.พ 61
ราคา 3900 บาท
 
เทคนิคการจัดเก็บเอกสาร และบริหารข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E-filing
รายละเอียดหลักสูตร

 • ก้าวสู่...Modern Office ในยุค Thailand 4.0
 • พบกับ... วิธีค้นหาเอกสารใน Computer ให้พบเพียง “1 คลิก”

  ฝึกปฏิบัติ : Work shop E-Filing
  หัวข้อสัมมนา

 • Computerและระบบเครือข่ายขั้นพื้นฐานที่ควรทราบก่อนการใช้งานระบบ Network
 • เทคนิคการใช้Computer Network เพื่อสร้างรูปแบบและการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ ผ่านการสร้างเอกสารแบบ Web
 • การสื่อสารในองค์กรด้วยการใช้Computer Network และการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างเป็นระบบ
 • ปัญหาในการจัดเก็บเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์และวิธีการแก้ปัญหาวิเคราะห์
วิทยากรอาจารย์นพพร หมื่นหนู
สมัครในราคา 3,900 บาท ลงทะเบียน 3 ท่าน
ลดทันทีเหลืองเพียง ท่านละ 3,500 บาท เท่านั้นด่วน!!!
 
หลักสูตรอบรม หัวหน้างานยุคใหม่ก้าวไกล 360 องศา(อบรมวันที่ 22 ก.พ 61)
ราคา 3900 บาท
หลักสูตรอบรม  หัวหน้างานยุคใหม่ก้าวไกล 360 องศา
หลักการและเหตุผล
    หลักสูตรนี้เน้นการเตรียมความพร้อมในการขึ้นสู่การเป็นหัวหน้างานอย่างมีแบบแผนและพัฒนาแนวคิด และการสร้างมุมมองในการทำงานของหัวหน้างาน โดยเรียนรู้บทบาทอะไรบ้างที่แตกต่างกับการเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการแล้วต้องมีความรับผิดชอบอะไรที่มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  จึงนับว่าเป็นหลักสูตรที่สำคัญอีกหลักสูตรหนึ่ง ของบริษัทที่ต้องการเตรียมพร้อมต่อการสร้างคนให้พร้อมกับการเป็นหัวหน้างานที่ดีในอนาคต  และเตรียมรองรับความเสี่ยงต่อการเสียพนักงานที่ดีไป  เมื่อถูกปรับมาเป็นหัวหน้างานเขาและเธอทั้งหมดจึงต้องพัฒนาตนเองซึ่งหลักสูตรนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างพื้นฐานและแนวคิดในเรื่องการเป็นหัวหน้างาน
วัตถุประสงค์การอบรม
เพื่อให้ผู้รับการอบรมระดับหัวหน้างาน มีวิสัยทัศน์ที่ดี  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงาน และมีบุคลิกภาพของความเป็นผู้นำเพื่อให้ทราบถึงคำนิยามพื้นฐานของการเป็นหัวหน้างาน

 • เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
นื้อหาการอบรม (COURSE OUTLINE) :
จุดกำเนิดของหัวหน้างาน
การบริหารอารมณ์และพัฒนาบุคลิกภาพแห่งความเป็นผู้นำ
เป้าหมายหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้ที่เป็นหัวหน้างานหรือผู้ที่เตรียมตัวเป็นหัวหน้างานในทุกระดับ  รวมทั้งผู้ที่ให้ความสนใจ กับจุดเริ่มต้นในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นหัวหน้างาน

ระยะเวาลาในการอบรม 1 วัน
วิทยากรฝึกอบรม อ. กิตติอำพล  สุดประเสริฐ


 
ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, อาหารว่างน้ำชา-กาแฟ อบรมหมู่คณะอย่างมืออาชีำ บริษัทฝึกอบรม เป็นบริษัท ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด TESS Training Co.,Ltd.


เครดิตบทความจาก : http://inwtraining.com/

Tags :  ฝึกอบรมการบริการ, ปิดการขาย, เจรจาต่อรอง

2
ทำไมต้องเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพราะวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ที่เทคโนโลยีต่างๆมีการเปลี่ยนอย่างเร็ว ดังเช่นว่า พวกเราจะมองเห็นได้ว่าโทรศัพท์มือถือในทุกวันนี้มีฟังก์ชั่นใหม่ๆเก็บมาอยู่ในเครื่องเดียว ไม่ว่าจะเป็นกล้องที่เอาไว้ถ่ายภาพ, เครื่องเล่นเกมส์, ทีวี ไปจนกระทั่งเป็นธนาคารให้เราสามารถทำธุรกรรมด้านการเงินได้ โดยที่เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเสียเวลาไปที่แบงค์ การเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้ ผู้ที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีความรู้และความเข้าใจถึงแนวทางที่เกี่ยวข้องรวมทั้งทราบถึงความเป็นไปรวมถึงแนวโน้มของสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้ง่ายกว่า เนื่องจากว่าเทคโนโลยีนับว่าเป็นหนึ่งในวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งเป็นการนำวิชาความรู้ฐานรากที่พวกเราเรียนกันในวิชาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมาต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆออกมานั่นเอง
.

.
อย่างไรก็ตาม การศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์อาจจะมีความต่างจากการเรียนวิชาอื่นๆอยู่บ้าง ในแง่ว่าการที่จะทำความเข้าใจแนวทางให้เข้าถึงแก่นที่จริงจริงนั้น นักเรียนจะต้องศึกษาสิ่งต่างๆเสริมเติมไปที่เกิดขึ้นจากด้านการเรียนด้วยการฟังชี้แจงหรืออ่านหนังสือ โดยควรต้องมีการทดลองปฏิบัติจริงด้วยตัวเอง จึงต้องใช้สื่อการเรียนการสอนเพื่อมองสิ่งที่พวกเราอยากได้หาคำตอบจากการตั้งปัญหาหรือความสนใจค้นคว้าข้อมูล แล้วหลังจากนั้นก็เลยบันทึกแล้วก็สรุปผลการทดสอบออกมา
.

.
สำหรับในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในช่วงนี้ โรงเรียนจำเป็นต้องมีเครื่องใช้ไม้สอยสื่อการเรียนการสอน ที่จำเป็นสำหรับทำการทดลองให้อีกทั้งครูคุณครูแล้วก็เด็กนักเรียนได้ใช้งานอย่างสมบูรณ์ สิ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ควรได้รับการพัฒนาจากในอดีตที่เครื่องมือวิทยาศาสตร์ไม่มีความพอเพียงให้เด็กนักเรียนได้มีประสบการณ์สำหรับเพื่อการใช้อย่างทั่วถึง ทำให้เป็นข้อจำกัดสำหรับในการทำความเข้าใจ เครื่องใช้ไม้สอยวิทยาศาสตร์รวมถึงซีเอไอจะเป็นตัวกระตุ้นให้การเรียนวิทยาศาสตร์มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยทำให้ผู้เรียนเห็นภาพจริงจากการลงมือปฏิบัติทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจได้ง่าย เป็นหลักฐานในการต่อยอดการเรียนไปเป็นขั้นตอนที่ไม่มีที่สิ้นสุดจากการตั้งข้อซักถามหรือสมมติฐานแล้วกระทำหาคำตอบด้วยตัวเอง
.

.

การปรับใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์แล้วก็เครื่องที่ใช้ในด้านที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สำหรับในการเรียนการสอน เช่น เครื่องมือวิทยาศาสตร์
หลักสูตรการศึกษาเล่าเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน แบ่งสาระการศึกษาเล่าเรียนรูออกเป็น 8 สาระ ตามหลักสูตรแกนกลางการเรียนขั้นต้น พุทธศักราช 2551 (ฉบับเปลี่ยนแปลง พุทธศักราช2560) เช่น สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ, สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลกรวมทั้งอวกาศ, สาระที่ 4 ชีววิทยา, สาระที่ 5 เคมี, สาระที่ 6 ฟิสิกส์, สาระที่ 7 โลก ดาราศาสตร์, รวมทั้งอวกาศ และก็สาระที่ 8 เทคโนโลยี ซึ่งในแต่ละสาระจำต้องใช้วัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในการสอนที่ต่างกันออกไป เหมือนตัวอย่างดังต่อไปนี้
- วิทยาศาสตร์ชีวภาพแล้วก็ชีววิทยา: เป็นการศึกษาเล่าเรียนสิ่งมีชีวิตซึ่งต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยให้แลเห็นสิ่งที่ตาเปล่าไม่เห็น ดังเช่นว่า กล้องจุลทรรศน์และก็กล้องถ่ายรูปสเตอริโอ รวมถึงใช้โมเดลแบบจำลองต่างๆเพื่อแสดงให้เด็กนักเรียนเห็นภาพ
- วิทยาศาสตร์กายภาพและเคมี: เป็นการเรียนเกี่ยวกับสารรวมทั้งคุณสมบัติต่างๆซึ่งการที่จะศึกษาสารแต่ละประเภทจึงควรใช้เครื่องที่ใช้ในด้านที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับห้องปฏิบัติการเคมี ดังเช่น ตู้อบ, หม้อนึ่งความดันไอ, เครื่องปั่นแยก, เครื่องคนสารละลาย ไปจนกระทั่งวัสดุสำหรับวัดค่าต่างๆตัวอย่างเช่น pH meter, Refractometer ยิ่งไปกว่านี้จะต้องมีอุปกรณ์ทั่วไปที่ใช้สำหรับเพื่อการทำการทดสอบพื้นฐาน ยกตัวอย่างเช่น เครื่องแก้ว, พลาสติก, กระเบื้อง, สารเคมี, เครื่องชั่ง ฯลฯ
.

.
- วิทยาศาสตร์โลกแล้วก็อวกาศ, โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ: ในสาระนี้จะเป็นการเรียนรู้ธรรมชาติอีกทั้งภายในแล้วก็ด้านนอกโลก ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม, ธรณีวิทยา หรือดาราศาสตร์ ซึ่งจำต้องใช้เครื่องมือวัดสำหรับศึกษาเล่าเรียนสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น เครื่องตวงคุณภาพน้ำ, เครื่องทดลองดิน, เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน ฯลฯ หากจะเรียนรู้วัตถุหรือสิ่งมีชีวิตจากระยะไกล ตัวอย่างเช่น นก หรืออยู่ภายนอกโลก ได้แก่ ดวงดาว ก็จำเป็นต้องใช้กล้องที่มีไว้สำหรับส่องทางไกลหรือกล้องโทรทรรศน์ ในการเรียนในห้องเรียนสามารถใช้แบบอย่างหิน,แร่ หรือวัตถุ ไปจนถึงโมเดลแบบจำลองแสดงองค์ประกอบของโลก, ดวงดาว หรือปรากฎการณ์ต่างๆ
- ฟิสิกส์: แบ่งออกเป็นหลายสาขาวิชา ได้แก่ กระแสไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, แม่เหล็กไฟฟ้า, แสง, กลศาสตร์, คลื่นรวมทั้งเสียง, อุณหพลศาสตร์, พลังงาน ฯลฯ ซึ่งการเรียนการสอนที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจกฎหรือแนวความคิดต่างๆจำเป็นต้องอาศัยชุดสาธิตสำหรับชี้ให้เห็นภาพ นอกเหนือจากนี้การคำนวณนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการค้นคว้าวิชาฟิสิกส์ ดังนั้นเครื่องมือวัดค่าต่างๆดังเช่น มัลติมิเตอร์, เครื่องวัดแสงสว่าง, เสียง และก็อื่นๆเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นจะต้องสำหรับในการวัดค่าตัวแปรที่พอใจ ซึ่งค่าที่ได้ต้องนำไปคำนวณเพื่อหาสิ่งที่จำเป็นต่อไป
.

.
- เทคโนโลยี: ตามหลักทฤษฎีในสาระวิชานี้ การที่จะรู้เรื่องหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรจะมีความถนัดทางด้านคณิต, วิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการวางแบบหรือปรับปรุงในทางของวิศวกรรม ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ การค้นคว้าที่เรียกว่าสะเต็มศึกษาเล่าเรียน (STEM Education) เป็นการผสานการเรียนแบบบูรณาการ 4 สาขาวิชา เป็นต้นว่า วิทยาศาสตร์ (Science), เทคโนโลยี (Technology), วิศวกรรม (Engineering) และก็เลข (Mathematics) รวมกันเป็น STEM นั่นเอง ซึ่งในแวดวงเรียนรู้ระดับนานาชาติจัดว่า STEM เป็นวาระหลักในการศึกษารูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง การที่จะจัดแจงเรียนการสอนหรือกิจกรรมต่างๆตามหนทาง STEM จำเป็นมากที่จะต้องให้เด็กนักเรียนได้มีการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ (Hands-on) ด้วยการเริ่มต้นที่ปัญหาที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขหรือหัวข้อที่อยากเรียนรู้ แล้วให้นักเรียนคิดหาวิธีด้วยการใช้ศาสตร์ 4 เพื่อหาบทสรุปออกมา การเรียนในรูปแบบนี้บางทีก็อาจจะให้นักเรียนคิดประดิษฐกรรมใหม่แบบง่ายๆขึ้นมาเอง หรือบางครั้งก็อาจจะใช้ชุดการทดสอบแบบ Hands-on Lab ซึ่งจะต้องมีการสร้างสิ่งของขึ้นมาเอง นอกเหนือจากนั้นสามารถใช้หุ่นยนต์ควบคุมด้วยโปรแกรมเพื่อให้เด็กนักเรียนวางแบบหุ่นยนต์จากตัวต่อและเขียนคำสั่งให้ทำตามอย่างที่ต้องการเพื่อแก้ไขปัญหาหรือทำตามอย่างแผนการที่อยากได้
.
ประโยชน์ของการมีเครื่องไม้เครื่องมือวิทยาศาสตร์รวมทั้งเครื่องมือวิทยาศาสตร์สำหรับเพื่อการเรียนการสอน
การที่ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้เครื่องไม้เครื่องมือและก็เครื่องที่ใช้ในด้านที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หลายๆชนิดตั้งแต่ยังเด็ก จะทำให้กำเนิดความคุ้นเคยแล้วก็สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อไปในภายหน้าในตอนที่จำต้องใช้สำหรับในการทำงานจริง โดยสามารถใช้เครื่องไม้เครื่องมือและวัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องมาจากเครื่องมือส่วนมากที่ใช้สำหรับในการทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ชอบมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ไม่ใช่เพียงแค่เปิดสวิตช์แล้วก็ใช้งานได้เลย จะต้องมีการตั้งค่าหรือสอบเทียบเคียงเพื่อให้มีความเที่ยงตรงมากที่สุด รวมถึงมีความรู้ในการเลือกใช้เครื่องมือให้ถูกประเภทแล้วก็มีความประจักษ์แจ้งถึงความปลอดภัยขณะที่กำลังทำการค้นคว้าทดลอง
.

.
ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นั้น วัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และก็เครื่องมือวิทยาศาสตร์รวมถึงสื่อการเรียนการสอนนับได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ช่วยทำให้นักเรียนมีความเข้าใจและก็มีประสบการณ์สำหรับเพื่อการกระทำทดสอบ ไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนระดับใดก็ตามหรือแม้กระทั้งการเรียนนอกเวลาเรียนได้ด้วยตัวเองที่บ้านโดยมีผู้ดูแลช่วยส่งเสริม ด้วยเหตุดังกล่าวผู้ที่เกี่ยวข้องควรจัดเตรียมสิ่งพวกนี้ให้พร้อมใช้งานเมื่ออยากรวมทั้งติดตามข่าวสารความรู้ใหม่ๆเพื่อรู้ถึงการพัฒนาของเครื่องใช้ไม้สอยและก็สื่อการเรียนรู้ต่างๆซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะจำเป็นต้องเอามาประยุกต์ใช้ในอนาคต
.
สนใจเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ติดต่อได้ที่นี่
Website เครื่องมือวิทยาศาสตร์ http://intereducation.co.th/th/

Tags : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์,เครื่องมือวิทยาศาสตร์

3
เราจะมาเสนอแนะ อาหารเสริม vistra[/url] แบรนด์อาหารเสริมที่ได้รับความนิยมจากชาวไทยมากที่สุดแบรนด์หนึ่งในปัจจุบันนี้ เราจะลองแนะนำ อาหารเสริม vistra ในแต่ละตัวที่ได้ความนิยม ให้รู้จักกันมากยิ่งขึ้น

อาหารเสิรม VISTRA CLA & L-Carnitine
อาหารเสริม vistra ตัวนี้ช่วยในเรื่องการเผาผลาญไขมัน ช่วยในการกระชับสัดส่วน เหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการลดความอ้วน ควบคุมน้ำหนัก โดยที่ตัวนี้ไม่ใช่ยาลดความอ้วน


อาหารเสริม Vistra มารีน คอลลาเจน ไตรเปปไทด์ 10000
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ตัวนี้ ช่วยดูแลผิวทำให้ผิวดูอ่อนวัยอยู่ตลอดเวลา ช่วยลดการเกิดริ้วรอยแบบด่วน ช่วยในการเสริมสร้างความชุ่มชื่นให้กับผิว


อาหารเสริม VISTRA Astaxanthin 6 mg. เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่สกัดมาจากสาหร่ายสีแดงธรรมชาติ
เป็นตัวที่ช่วยเกี่ยวกับผิวพรรณ โดยมันช่วยลดริ้วรอย ทำให้ผิวกระจ่างใส ช่วยลดอการตาแห้ง ฟื้นฟูกล้ามเนื้อ เป็นต้น

อาหารเสริม vistra กลูต้า คอมเพล็กซ์ 1000 พลัส เรด ออเร้นจ์ เอ็กซ์แทร็คซ์
อาหารเสริม vistra ตัวนี้ ช่วยในการฟื้นฟูผิวให้กระจ่างใส ป้องกันการไวต่อแสงแดดของผิว ช่วยลดการหมองคล้ำที่เกิดจากรังสี UVB
 

ที่มา : http://jaypeepower.com/index.php?topic=284857.new#new

Tags : กลูต้า

4
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Thonburi; color: #454545}
span.s1 {font: 12.0px 'Helvetica Neue'}
รับซื้อเศษเหล็กให้ราคาสูง บริษัท เอส จี ทรงพลโลหะกิจ จำกัดรับซิ้อเศษเหล็ก รับซื้อเศษเหล็กให้ราคาสูง รับซื้อทองแดง อลูมิเนียม โลหะทุกชนิดเศษสแครป รับซื้อเศษเหล็ก และโลหะ ทุกชนิดรวมถึงการขนย้ายเศษเหล็กp.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Thonburi; color: #454545}
span.s1 {font: 12.0px 'Helvetica Neue'}
บริษัท เอส จี ทรงพล  โลหะกิจ จำกัด  ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2538 เพิ่มในการ รับซื้อเศษเหล็ก และเศษโลหะทุกชนิดด้วยประสบการณ์และความชำนาญจากรุ่นสู่รุ่น  ลูกค้าหลักของเรา อยู่ในกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วน ในอุตสาหกรรม รถยนต์ เครื่องใช้ในครัวเรือน กลุ่มวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทของเราได้รับอนุญาตให้เป็นผู้กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียและอันตราย จากกรมโรงงานตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องของการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว บริษัท เอส จี ทรงพลโลหะกิจ จำกัด พร้อมที่จะเข้าไปให้คำปรึกษาด้านการจัดเศษเหล็กเศษโลหะทุกชนิด ไม่ว่าจะน้อยหรือมากด้วย ความจริงใจดังนั้นทางเราพร้อมที่จะประมูลเศษเหล็กเศษโลหะทุกชนิด
และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขบริษัทท่านทุกประการ                                                                                     บริษัท เอส จี ทรงพล โลหะกิจ จำกัด รับซื้อเศษเหล็ก ให้ราคาสูงที่สุด รับซื้อทองแดง อลูมิเนียม โลหะทุกชนิด รับซื้อเศษเหล็กราคาสูง นึกถึงเรา
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Thonburi; color: #454545}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545}
p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545; min-height: 15.0px}
p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545; min-height: 14.0px}
p.p5 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Thonburi; color: #e4af0a}
p.p6 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #e4af0a}
span.s1 {font: 12.0px 'Helvetica Neue'}
span.s2 {font: 12.0px Thonburi; color: #e4af0a}
span.s3 {color: #e4af0a}
บริษัท เอส จี ทรงพลโลหะกิจ จำกัด รับซื้อเศษเหล็ก โลหะ เศษสแครป ทุกชนิดรับซื้อเหล็กราคาสูง รับซื้อโลหะราคาสูงHOTLINE   0888744499songpollohakit@gmail.comเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องwww.รับซื้อเศษเหล็กเอสจีทรงพลโลหะกิจ.comwww.sgsongpollohakit.comwww.รับซื้อเศษเหล็กให้ราคาสูง.com
5
++แปะแล้วทำให้สดชื่น สบายเท้า คลายปวดเมื่อยจากการยืนหรือเดินนานๆ  มีส่วนผสมของสารสกัดจากไผ่++ ราคา 39 -79 บาทต่อกล่อง

 
 อีกทางเลือกหนึ่งในการ Detox Foot


 • 1 กล่องมี 10 แผ่น มี 5 คู่ สามารถดีท๊อกซ์ได้ 5 วัน
 • ใช้ง่ายเพียงแค่แปะ Kinoki  1 ชั่วโมงตอนนอนและทิ้งไว้ 6-8 ชั่วโมง
 • ช่วยคลายความเครียด ลดอาการปวดต่างๆ ได้
 • ช่วยเพิ่มระดับพลังงานในร่างกาย
 • ช่วยคลายความเครียด ลดอาการปวดต่างๆ ได้
 • เสริมสร้างกระบวนการเผาผลาญอาหาร
 • ทำงานในขณะที่หลับ
 • สามารถใช้ติดได้ทุกส่วนของร่างกายที่มีอาการปวด เมื่อย บวม เช่น ไหล่ บ่า หลัง
+++เพียงแค่ติดแผ่น Kinoki  นี้ไว้ที่เท้าก่อนนอน ตื่นมาตอนเช้าแผ่นนี้จะเปลี่ยนเป็นสีดำ/น้ำตาล +++
สั่งซื้อสินค้าได้ที่ Lineid: @porhshop อย่าลืมใส่ @ ก่อนนะครับ
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : kinoki

Tags : นำเข้า kinoki

6
เสริมสวย สุขภาพ / ยาลดน้ำหนัก 7D
« เมื่อ: วันนี้ เวลา 02:17:05 »
ปีใหม่นี้มาผอมกับ เซเว่นดี 7D กันเถอะมาทำความรู้จักกับ อาหารเสริม เซเว่น ดี 7D กันเถอะ" ปีใหม่นี้ "สาวๆที่ยังกังวลในหุ่นของตัวเองกินเซเว่นดี " 10 วัน "ผอมทันปีใหม่แน่นอน จะรอไรมาปลดล็อคหุ่นพังๆให้ปังกันเถอะค่ะ


- ดื้อยาแค่ไหนก็ลดได้
- ไม่มีสารอันตราย
- หยุดทานไม่โยโย่
- ไม่ใจสั่น
- ไม่เบลอ
- ไม่ต้องอดอาหาร
- ไม่กดประสาท
- เร่งเผาพลาญไขมันส่วนเกิน
- เน้นสารสกัดจากธรรมชาติ
- ไม่มีอาการหงุดหงิด
-ไม่มีอาการข้างเคียงปลอดภัย100% มีอย.รับรอง ร้านขายยา เภษัช ต่างแนะนำ


รีวิวผู้ใช้จริง
ยาลด น้ำหนักเซเว่นดี ยิ่งทานยิ่งลดใดเอาอยู่แน่นอน

7
อื่นๆ / ปั๊มไลค์ฟรี
« เมื่อ: เมื่อวานนี้ เวลา 22:35:13 »
ปั๊มไลค์ คือการนำผู้ใช้งานมาแลกเปลี่ยนไลค์ซึ่งกันและกันโดยระบบอัตโนมัติระบบปั๊มไลค์  เปิดให้บริการเพิ่มยอดไลค์ ใช้งานฟรีโดยไม่มีเงื่อนไข คลิกเลย https://www.ok-like88.com

8
เปิดแล้ว รับจำนวนจำกัด ตัวแทนจำหน่าย คอลลาเจนจากประเทศญี่ปุ่น รวยสบาย ขายง่าย
คอลลาเจน ไอเม่ คอลลาเจนขายดีในญ่ปุ่น ลงทุนน้อย กำไรเยอะ  สนใจติดต่อ Line:@collagenime


เครดิต : http://www.racerdmak.com

Tags : คอลลาเจน,คอลลาเจน ไอเม่,รับตัวแทนจำหน่าย

9
อุปกรณ์สำนักงาน / ยาลดความอ้วนที่เห็นผลทันใจ
« เมื่อ: เมื่อวานนี้ เวลา 18:14:08 »
เคล็ดลับหุ่นสวย  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเซเว่นดี 7D
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 16 ชนิด
ช่วยในการลดน้ำหนัก เร่งการเผาผลาญ ลดไขมันสะสม การดักจับแป้งและน้ำตาล ลดเร็วและเฟิร์ม
อย่างเห็นชัด พร้อมผิวขาวใส ไม่โทรม
• ช่วยดักจับ แป้งและไขมันในอาหารที่ทาน และขับออกโดยการขับถ่าย
• ช่วยลดแคลลอรี่ในมื้ออาหาร
• เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาออกกำลังกาย
• เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบรับประทานอาหาร
ส่วนประกอบสำคัญ
Green Extract,Garcinia Extract , Chitosan Extract,Lingzhi Extract,L-Carnitine L- tartrate,
Coffee Extract, Ginseng Extract, L-Phenylalanine,Kelp Seaweed,Laminaria Extract,
Chilli Extract,Phyllium Seed Husk, L-ascorbic acid,Vitamin C
วิธีรับประทาน : รับประทานวันละ 1-2 เม็ด ก่อนอาหาร 30 นาที หรือตามคำแนะนำ
วิธีเก็บรักษา : ควรเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศา
บรรจุ : 10 แค็ปซูล
*ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสม
ราคา 490 บาท

#D7    https://www.facebook.com/CEO7D?
 

┏━━━━━━━━━━━━━━┓
 ☺︎ ❥คลังสินค้าแบรนด์ดีเฮิร์บ
      #dherb เปิดรับสมัครตัวแทน
      สนใจแอดไลน์มาค่ะคลิ๊ก..★
Tel    : 0863379496
Link : http://line.me/ti/p/ISrbsMtnFn
Line : @dherb , dherb1, dherb2
      www.dherbthailand.com       บริษัทส่งเรทเดียวกันทั่วประเทศ
┗━━━━━━━━━━━━━━┛10 แคปซูล/Capsules
Net WT.500mg/Capsules
#เจ้าของแบรนด์เซเว่นดี #เจ้าของ7D #7D #Sevendee #CEOเซเว่นดี #CEO7D
?#รีวิวยาลดน้ำหนัก7D
#ยาลดความอ้วนที่ดีที่สุด
#ยาลดความอ้วน pantip
#ยา ลด ความ อ้วน เร่ง ด่วน
#ยาลดความอ้วน เซเว่นดี
#ยาลดความอ้วน
#ยาลดน้ำหนัก มีอย
#ยาลดน้ําหนักสําหรับคนดื้อยา
#ยา ลด ความ อ้วน ที่ไหน ดี
#ยาลดน้ำหนักเซเว่นดี 7D 
#ยาลดน้ำหนัก7D
#ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร7D
#ยาลดน้ำหนัก มีอย
#ยาลดความอ้วนอันตราย
#ยาลดน้ําหนักเร่งด่วน
#ยาลดความอ้วน ดาราชอบกิน
#ยาลดความอ้วนที่ดีที่สุด pantip
#ยาลดน้ำหนักร้านขายยา
#ยาลดความอ้วนที่ไม่อันตราย
#ยา ลด น้ำหนัก ยี่ห้อ ไหน ดี ปลอดภัย
#ยาลดความอ้วนยี่ห้อไหนดีที่สุด
#ยาลดความอ้วนที่ไม่อันตราย
#ยาลดความอ้วน ดาราชอบกิน
#10 อันดับ อาหาร เสริม ลด น้ำหนัก ที่ ดี ที่สุด
#lyn ยาลดความอ้วน pantip
#รีวิวยาลดความอ้วนโดนัท
#ยาลดความอ้วน วุ้นเส้น pantip
#อาหารเสริมโดนัท กินตอนไหน
#ยาลดความอ้วน ใน7-11
#ยาลดความอ้วนโดนัท เซเว่น ราคา
#ยาลดความอ้วนโดนัท ราคา
#ยาลดความอ้วน เซเว่นเพียว
#โดนัท ไดอะแทลลี่ รีวิว
#โดนัท มิราเคิล กินตอนไหน
#วิธีกิน โดนัท มิราเคิล ให้ได้ผล
#ยาลดความอ้วน ดาราชอบกิน
#ยาลดความอ้วนยี่ห้อไหนดีที่สุด
#ยาลดความอ้วนที่ไม่อันตราย
#ยาลดความอ้วนเร่งด่วน
#รีวิวยาลดความอ้วนโดนัท
#ยาลดความอ้วน วุ้นเส้น pantip
#อาหารเสริมลดน้ําหนัก pantip 2017
#อาหารเสริมลดน้ําหนักที่ได้ผลดีที่สุด
#อาหารเสริมลดน้ำหนัก ดารา
#ยาลดความอ้วนที่ดีที่สุด pantip
#ผลิตภัณฑ์ลดน้ําหนักที่ดารานิยม
#อาหารเสริมลดน้ําหนัก pantip 201
#อาหารเสริมลดน้ําหนักยี่ห้อไหนดี pantip
#ยาลดความอ้วนที่ปลอดภัย
#อาหารเสริมที่ขายดีที่สุด
#ยาลดความอ้วนที่ปลอดภัย
#ยาลดน้ําหนักเร่งด่วน
#อาหารเสริมลดน้ำหนัก ดารา
#ยาลดความอ้วนที่ดีที่สุด pantip
#อาหารเสริมลดน้ําหนัก pantip 2017
#ยาลดความอ้วน ดาราชอบกิน
#อาหารเสริมลดน้ําหนักยี่ห้อไหนดี pantip
#ยาลดความอ้วนที่มี อย
ดีเฮิร์บ  ด

10
Chaichana Sound Studio
รับอัดเสียง>> อัดเสียง อัดร้องเพลง อัดแยกดนตรีแต่ละชิ้น อัดดนตรีรวม อัดสปอตโฆษณา อัดเสียงรายการทีวี วิทยุ อัดเสียงพากย์ อัดเสียงสื่อการสอน อัดพากย์เสียง

รับทำเพลง-ดนตรี>> รับแต่งเนื้อร้อง ทำนอง ทำดนตรี ทำ Backing Track พร้อมอัดเสียง

รับ Mixing-Mastering เพลง
รับ Mixing - Mastering for iTunes, Youtube, Commercial
ทำไมต้อง Mixing-Mastering เพลง ที่นี่

 • สตูดิโอเราได้รับการันตีจาก iTunes แล้ว สำหรับการ Mixing-Mastering เพลง
 • Mixเสียง โดย ชัยชนะ อ่วมอารีย์ Sound Engineer
 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ Kimmix ประเทศไทย
 • ✔ได้รับใบประกาศ จาก CLA
 • มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
 • ตอนนี้เป็น Sound Engineer ควบคุมเสียงคอนเสิร์ตวง ActArt
 • มีผลงานมากมาย

สตูดิโออัดเสียงที่ได้มาตรฐาน
มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
อัดเสียงให้กับดารา ศิลปิน รายการโทรทัศน์มากมาย
อุปกรณ์ในห้องอัดเสียงคุณภาพสูง
มี Sound engineer ประสบการณ์สูง ดูแลอัดเสียงตลอด
เราใส่ใจดูแลลูกค้าทุกคนอย่างดี ทั้งงานเล็ก และงานใหญ่

ช่องทางการติดต่อ
Tel. : 080-081-7882
Line: @cs_studio
Web : https://www.csstudio-thai.com
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : ห้องบันทึกเสียง

ขอบคุณบทความจาก : https://www.csstudio-thai.com

Tags : ห้องอัดเพลง,สตูดิโออัดเพลง,ห้องบันทึกเสียง

11
แจ่มสุดๆแนวทางข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย2562
แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 • ความรู้เกี่ยวข้อง ประวัติวิสัยทัศน์พันธกิจอำนาจหน้าที่สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย2562
 • แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560 – 2564 มท.
 • แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564
 • สรุป นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
 • สรุปความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ของรัฐบาลกับ มท.
 • สรุปแผนงานในภารกิจหลักของ มท. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
 • หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • แนวข้อสอบวิชา เศรษฐกิจพอเพียง ชุด 1
 • แนวข้อสอบวิชา เศรษฐกิจพอเพียง ชุด 2
 • THAILAND 4.0_
 • แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญ 2560
 • ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
 • แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12
 • แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี
 • สรุป ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
 • สาระสำคัญแนวทางการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ – กระทรวงมหาดไทย
 • การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่_(New_Public_Managemtent)
 • ความรู้การบริหารจัดการภาครัฐ_PMQA new
 • Competency เพื่อการพัฒนาบุคลากร
 • การกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
 • แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 2561-2564
 • แผนพัฒนาจังหวัดแนวใหม่
 • แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 • สรุปสาระสำคัญ พรก.การบริหารบ้านเมืองที่ดี2546
 • แนวข้อสอบ_พรบ_ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน_พศ_2534_และแก้ไขเพิ่มเติม
 • สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534
 • แนวข้อสอบ_พรบ_ระเบียบข้าราชการพลเรือน_พศ_2551_และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539 170 ข้อ(1)
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่_พศ2539_ชุดที่_1_new
 • แนวข้อสอบพรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีทางปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
 • แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540newล่าสุด.
 • แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
 • แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • สรุป พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502
 • ถาม-ตอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ update
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อัพ2561
 • สรุป พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560_(ชุด 2)new
 • สรุปการปฏิบัติงานพัสดุพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • แนวข้อสอบ การบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์update2561
 • แนวข้อสอบ แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market e – market) และ(Electronic Bidding e – bidding)
 • แนวข้อสอบถาม – ตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549
 • แนวข้อสอบเรื่องงานพัสดุ
 • สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม2548,2560
 • แนวข้อสอบงานสารบรรณ_ชุด_1_จำนวน_211_ข้อ
 • แนวข้อสอบงานสารบรรณ_ชุด_2_(update2561)
 • แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ_พศ2526_และแก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ_2526_และแก้ไขเพิ่มเติม2548,2560
 • กฎหมายมอบอำนาจ
 • แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ
 • การจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี
 • ถาม-ตอบ ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ…มงกุฎไทยและที่แก้ไขพ.ศ. ๒๕๕๒
 • การบริหารจัดการภายในองค์กร
 • การบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการ
 • ความรู้+แนวข้อสอบเรื่องระบบการจัดการองค์กร
 • ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและการจัดการ
 • แนวข้อสอบ_เรื่องงบประมาณ
 • แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป
 • แนวข้อสอบการบริหารทั่วไปและจัดการประชุม
 • แนวข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่ ชุด 2
 • แนวข้อสอบการวางแผนจัดทําแผนกลยุทธ์
 • แนวข้อสอบการวิเคราะห์และวางแผน ประสานงานและจัดการงาน
 • แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปnew ชุด 1
 • แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปnew ชุด 2
>>สนใจดูรีวิวคนสอบติด<<<คลิ๊กเลย>>>
ขอบคุณสำหรับทุกๆความไว้วางใจเสมอมาค่ะ


อยากสอบงานราชการได้ อยากมีความรู้สึกดีๆ แบบนี้ อย่ารอช้าค่ะ…<<<คลิ๊กเลย>>>


 


เว็ป : http://www.e-bookexaminationguidelines.com/


เพจ : E-book แนวข้อสอบงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน


เว็ป : แนวข้อสอบงานราชการ.net


เพจ : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ


ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน


สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่


T. 094-9053222


Line : @bmw3222 (((มี@ด้วยน๊า)))


QR Code    : http://line.me/ti/p/%40cgq7354g


Email : sheet3222@gmail.com


http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/


http://www.e-bookexaminationguidelines.com/


เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง


หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ 
[img]http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/wp-content/u

12
เสริมสวย สุขภาพ / ยาลดน้ำหนัก 7D
« เมื่อ: เมื่อวานนี้ เวลา 09:56:52 »
ปีใหม่นี้มาผอมกับ เซเว่นดี 7D กันเถอะมาทำความรู้จักกับ อาหารเสริม เซเว่น ดี 7D กันเถอะ" ปีใหม่นี้ "สาวๆที่ยังกังวลในหุ่นของตัวเองกินเซเว่นดี " 10 วัน "ผอมทันปีใหม่แน่นอน จะรอไรมาปลดล็อคหุ่นพังๆให้ปังกันเถอะค่ะ


- ดื้อยาแค่ไหนก็ลดได้
- ไม่มีสารอันตราย
- หยุดทานไม่โยโย่
- ไม่ใจสั่น
- ไม่เบลอ
- ไม่ต้องอดอาหาร
- ไม่กดประสาท
- เร่งเผาพลาญไขมันส่วนเกิน
- เน้นสารสกัดจากธรรมชาติ
- ไม่มีอาการหงุดหงิด
-ไม่มีอาการข้างเคียงปลอดภัย100% มีอย.รับรอง ร้านขายยา เภษัช ต่างแนะนำ


รีวิวผู้ใช้จริง
ยาลด น้ำหนักเซเว่นดี ยิ่งทานยิ่งลดใดเอาอยู่แน่นอน

13
ทุกคนวันทราบดีว่าเครื่องซักผ้านั้นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทุกบ้านล้วนแต่ต้องมีติดครัวเรือนเอาไว้กันอย่างแน่แท้เลยใช่ไหมนะครับ Power เครื่องซักผ้านั้นเป็นสิ่งหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในความสบายสบายให้กับทุกบ้านได้อย่างยิ่งแน่นอนอาจจะไม่มีผู้ใดปฏิเสธว่าสามารถทุ่นแรงให้กับแม่บ้านหรือพ่อบ้านกันได้อย่างยิ่งเลยทีเดียว
และแน่ๆว่าเครื่องซักผ้านั้นจะต้องมีแทบทุกบ้านเลยไม่มีบ้านไหนที่จะไม่มีเครื่องซักผ้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าในลักษณะแบบ 2 ถังถังเดียวหรือว่าเป็นแบบฝาหน้าก็ตามทุกบ้านทราบต้องมีประจําเอาไว้อย่างน้อยก็เพื่อออมและก็ทั่วดินแดนสำหรับเพื่อการใช้เวลาสำหรับการทำความสะอาดบ้านได้อย่างมากเลยรวมทั้งในขณะปัจจุบันนี้ด้วยราคาที่ไม่แพงก็เลยทำให้เครื่องซักผ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าหลักที่ทุกบ้านควรมีไม่ได้แตกต่างกับพัดลมอย่างยิ่งจริงๆเหมือนกันครับ
ปัจจัยที่เครื่องซักผ้ามีมากไม่น้อยเลยทีเดียวแทบทุกข้างหลังของบ้านที่มีกันอยู่นั้นเองก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เครื่องซักผ้ามีอาการเสียรวมทั้งมีการต้องซ่อมบำรุงได้อย่างบ่อยครั้งคือเรื่องธรรดาปกติทั้งนี้หากว่าคนไหนกันแน่มีความสามารถสำหรับในการซ่อมบำรุงหรือมีความรู้ทางด้านช่างบ้างก็สามารถซ่อมบำรุงเครื่องซักผ้าที่เสียได้อย่างง่ายดายเพราะว่าเครื่องซักผ้ามีระบบระเบียบที่ไม่ซับซ้อนกระทั่งเหลือเกินนะคะถ้าหากคนไหนกันพอมีความรู้ความสามารถด้านช่างบ้างก็จะสามารถซ่อมแซมเครื่องซักผ้าเองได้อย่างแน่แท้
อะไหล่เครื่องซักผ้าในตอนนี้ราคาไม่แพงแล้วก็สามารถหาซื้อได้อย่างสะดวกสบาย สามารถสั่งซื้อจากร้านรวงออนไลน์ ร้านค้าทรงธรรมการไฟฟ้า จะส่งได้ทั่วประเทศใช้ระยะเวลาไม่นานรวมทั้งคุณภาพดีโดยเหตุนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นอะไหล่ตัวไหนก็ตามสามารถสั่งซื้อได้หมด ไม่ว่าจะเป็น สายพานเครื่องซักผ้า มอเตอร์ซัก แล้วก็เนื่องจากร้านค้าไม่มีจำกัดปริมาณอย่างน้อยในการสั่งซื้อคุณปรารถนาซื้อมากแค่ไหนก็ได้เพียงแต่ลูกยางตัวละไม่ถึง 100 ก็สามารถสั่งซื้อจากร้านค้าได้เช่นกันยิ่งทำให้เป็นต้นเหตุหนึ่งที่ผู้ใดกันแน่ที่มีความสามารถด้านช่างสามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องซักผ้าพัดลมอะไหล่กระแสไฟฟ้าต่างๆที่บ้านได้อย่างง่ายๆมากเพิ่มขึ้นตามไปด้วยอย่างเดียวกันเทคโนโลยีต่างๆการสั่งซื้อออนไลน์ก็เลยทำให้ช่วยอดออมค่าใช้จ่ายและก็ทำให้ชีวิตสบายขึ้นได้มหาศาลเลยทีเดียว
อะไหล่เครื่องซักผ้าไม่ว่าจะเป็นยางลูกน้ำทิ้งเครื่องซักผ้าหรือใบพัดเครื่องซักผ้าท่อน้ำทิ้งของเครื่องซักผ้านาฬิกาซักแผงวงจรแล้วก็ยังมีชิ้นส่วนปลีกย่อยต่างๆอีกเพียบเลยในปัจจุบันนี้สามารถหาซื้อส่วนตัวอะไหล่มาซ่อมได้อย่างสะดวกเร็วด้วยเหตุนั้นแล้วคุณไม่จำเป็นต้องกลุ้มใจ
ในเรื่องเกี่ยวกับการที่จะหาซื้ออะไหล่มาซ่อมแซมยากเพียงแต่ว่าต้องเลือกเครื่องซักผ้าแบรนด์ที่เป็นมาตรฐานหน่อยเพราะเหตุว่าจะได้หาซื้ออะไหล่มาซ่อมได้ง่ายเนื่องจากว่าถ้าหากไปซื้อเครื่องซักผ้ายี่ห้อที่ไม่ได้รับความนิยมของตลาดก็จะก่อให้มีปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อหรือหาอะไหล่ เช่น สายพาน เครื่องซักผ้า มาชดเชยได้ยากอย่างเดียวกันเพราะเหตุว่าไม่มีอะไรมารองรับสำหรับยี่ห้อที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดมากสักเท่าไรนักโดยเหตุนี้เข้าชี้แนะอย่างงั้นก็เป็นควรจะซื้อเครื่องซักผ้าที่เป็นยี่ห้อที่ตลาดนิยมจะก่อให้สามารถซื้ออะไหล่ได้ง่ายและไม่มีปัญหาในประเด็นการหาซื้ออะไหล่มาซ่อมแซมเครื่องซักผ้าของคุณอย่างแน่นอน
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : สายพานเครื่องซักผ้า2ถัง

ที่มา : https://www.songthamelec.com/product/1301/สายพาน-เครื่องซักผ้า-มอเตอร์-22-4

Tags : สายพาน เครื่องซักผ้า,อะไหล่ สายพานเครื่องซักผ้า

14
ท่องเที่ยว ที่พัก /
« เมื่อ: เมื่อวานนี้ เวลา 07:14:02 »
https://i.postimg.cc/dQkzLyLR/banner-you-passed.jpg

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Thonburi; color: #454545}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545}
p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #e4af0a}
span.s1 {font: 12.0px 'Helvetica Neue'}
span.s2 {font: 12.0px Thonburi}
สนใจสมัครเรียน โทรมาจอง ได้เลยคะ ติดต่อ  02-115-9720 , 062-897-7222Line ID : @idrivewww.idrivedriving.com

15
เสริมสวย สุขภาพ / ยาลดน้ำหนัก 7D
« เมื่อ: เมื่อวานนี้ เวลา 07:13:55 »
ปีใหม่นี้มาผอมกับ เซเว่นดี 7D กันเถอะมาทำความรู้จักกับ อาหารเสริม เซเว่น ดี 7D กันเถอะ- ดื้อยาแค่ไหนก็ลดได้
- ไม่มีสารอันตราย
- หยุดทานไม่โยโย่
- ไม่ใจสั่น
- ไม่เบลอ
- ไม่ต้องอดอาหาร
- ไม่กดประสาท
- เร่งเผาพลาญไขมันส่วนเกิน
- เน้นสารสกัดจากธรรมชาติ
- ไม่มีอาการหงุดหงิด
-ไม่มีอาการข้างเคียงปลอดภัย100% มีอย.รับรอง ร้านขายยา เภษัช ต่างแนะนำรีวิว จาก CEO 7D ของเรา 
ดูรีวิวเพิ่มกด 
#7D #7DThailand #ยาลดน้ำหนัก #ยาลดความอ้วน #ลดน้ำหนัก #ลดความอ้วน #ลดหุ่น #ลดเร็ว #เซเว่น #เซเว่นดี 

กดรับโปร 1กล่อง จากปกติ 890฿ เหลือ 490฿
รับสมัครตัวแทน 5กล่อง 1750฿ + ค่าจัดส่ง70 (ไม่มีทอง) 10กล่อง 3500฿ ส่งฟรี (แถมทองฟรี 1 วง ) รับบัตรตัวแทน สมัครคลิ๊ก ✋✋✋
สนใจติดต่อ: https://www.facebook.com/SevendThailand/ื 

หน้า: [1] 2 3 ... 22